โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ

คณะผู้บริหาร คณะครู และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีสิริวัฒนาบริหารธุรกิจ เข้าร่วม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 จัดโดยสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร วันที่ 1 มีนาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

การสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ อาชีวศึกษา

การสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ อาชีวศึกษา นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสิริวัฒนาบริหารธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้น ปีที่2 ปีการศึกษา 2559 ภาคภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ ณ ศูนย์สอบมาตรฐานวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีสิริวัฒนาบริหารธุรกิจ วันที่ 17 มกราคม 2560

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 30

คณะผู้บริหาร คณะครู และ ตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสิริวัฒนาบริหารธุรกิจ ร่วมพิธีเปิดงานและเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2559 และ “ นิทรรศการเทิดพระเกียรติ เพื่อถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ระหว่างวันที่ 12 – 13 มกราคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์